Jaarverslag 2016

Investeringen, financiering en kasstroom

In 2016 werd voor een bedrag van € 19,8 miljoen geïnvesteerd. Dit betrof voor € 16,5 miljoen investeringen in nieuwe en bestaande winkels. De grootste investeringen betreffen verbouwingen in Duitsland (Matratzen Concord), Nederland (Beddenreus), Oostenrijk (ombouw BettenMax) en Zweden (acquisitie en ombouw Sängjätten). Het winkelbestand nam met 45 winkels (netto) toe. Daarnaast is ook dit jaar fors geïnvesteerd in de omnichannel infrastructuur (e-commerce en webshops).

De kasstroom1 bedroeg in 2016 € 30,5 miljoen (2015: € 33,0 miljoen). De solvabiliteit bleef op hoog niveau en bedroeg eind 2016 53,5% (2015: 57,5%).

Doordat de onderneming schuldenvrij opereert, bedroeg de ratio tussen rentedragende-schuld en EBITDA aan het eind van 2016 net als in 2015 nul.

De reductie van het nettowerkkapitaal, met handhaving van de commerciële slagkracht van de formules, is in 2016 gecontinueerd. Hoewel de voorraadpositie is gestegen als gevolg van uitbreiding van het winkelbestand, kon het werkkapitaal verder gereduceerd worden door met name een stijging van de kortlopende schulden met € 11,3 miljoen.

  1. 1 nettowinst vermeerderd met afschrijvingen, afwaarderingen en boekwaarde desinvesteringen.