Jaarverslag 2016

Geconsolideerde balans

Per 31 december

in duizend €

Toelichting

2016

2015

Vaste activa

Materiële vaste activa

1. 12.

Bedrijfsterreinen

7.132

7.132

Bedrijfsgebouwen

3.983

3.999

Andere vaste bedrijfsmiddelen

26.955

23.389

38.070

34.520

Immateriële vaste activa

2. 12.

Immateriële bedrijfsmiddelen

7.002

3.477

Financiële vaste activa

3.

Uitgestelde belastingvorderingen

1.217

1.185

Langlopende vorderingen

660

395

1.877

1.580

Totaal vaste activa

46.949

39.577

Vlottende activa

Voorraden

4.

Gereed product en handelsvoorraden

61.884

57.926

Vorderingen

5.

Handelsvorderingen

4.332

1.920

Overige vorderingen

8.660

6.742

12.992

8.662

Geldmiddelen en kasequivalenten

6.

21.792

25.512

Totaal vlottende activa

96.668

92.100

Totaal activa

143.617

131.677

 

Per 31 december 

in duizend €

Toelichting

2016

2015

Eigen vermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan de moedermaatschappij

7.

Geplaatst kapitaal

439

439

Agioreserve

18.434

18.434

Reserve omrekeningsverschillen

913

1.097

Herwaarderingsreserve

2.812

2.812

Overige reserves

35.265

30.409

Onverdeelde winst

19.015

22.559

Totaal eigen vermogen

76.878

75.750

Verplichtingen

Langlopende verplichtingen

Voorzieningen

8.

198

538

Uitgestelde belastingverplichtingen

9.

2.154

2.279

2.352

2.817

Kortlopende verplichtingen

10.

Handelsschulden

31.856

22.903

Te betalen winstbelasting

17.

1.410

2.231

Belastingen en premies sociale verzekeringen

9.565

8.368

Overige schulden

21.556

19.608

64.387

53.110

Totaal verplichtingen

66.739

55.927

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

143.617

131.677