Jaarverslag 2016

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

in duizend €

2016

2015

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

26.035

30.699

Betaalde rente

(148)

(51)

Betaalde winstbelasting

(7.838)

(4.443)

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

11.168

9.825

Kosten personeelsopties

301

192

Mutaties in:

– Voorraden

(2.457)

(4.445)

– Vorderingen

(4.345)

(1.104)

– Voorzieningen

(340)

(713)

– Kortlopende schulden

11.800

5.857

– Overige

(131)

192

34.045

36.009

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen (im)materiële vaste activa

(16.534)

(15.963)

Acquisities

(3.287)

-

Desinvesteringen (im)materiële vaste activa

325

591

Mutatie langlopende vorderingen

(265)

(124)

(19.761)

(15.496)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(Her)uitgifte aandelen

-

803

Dividenduitkering

(18.004)

(16.687)

(18.004)

(15.884)

Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten

(3.720)

4.629

Nettogeldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode

25.512

20.883

Nettogeldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode

21.792

25.512