Jaarverslag 2016

Geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

in duizend €

Toelichting

2016

2015

Netto-omzet

12.

410.457

385.440

Inkoopwaarde

(173.350)

(163.225)

Brutomarge

237.107

57,8%

222.215

57,7%

Personeelskosten

13.

100.523

92.176

Afschrijvingen en afwaarderingen vaste activa

15.

11.168

9.825

Overige bedrijfskosten

16.

99.381

89.515

Som der bedrijfslasten

211.072

51,4%

191.516

49,7%

Bedrijfsresultaat (EBIT)

26.035

6,3%

30.699

8,0%

Financiële baten

144

368

Financiële lasten

(302)

(419)

Resultaat voor belastingen

25.877

6,3%

30.648

8,0%

Belastingen

17.

(6.862)

(8.089)

Nettowinst

19.015

4,6%

22.559

5,9%

Winst per aandeel

19.

Winst per aandeel in €

0,87

1,03

Verwaterde winst per aandeel in €

0,86

1,02