Jaarverslag 2016

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van Beter Bed Holding N.V.

Verklaring over de jaarrekening 2016

Ons oordeel
Naar ons oordeel:

 • geeft de in dit jaarrapport opgenomen geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Beter Bed Holding N.V. op 31 december 2016 en van het resultaat en de kasstromen over 2016, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS) en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW);
 • geeft de in dit jaarrapport opgenomen vennootschappelijke jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Beter Bed Holding N.V. op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 van Beter Bed Holding N.V. te Uden (‘de vennootschap’) gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van Beter Bed Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen (samen: ‘de groep’) en de vennootschappelijke jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit:

 • de geconsolideerde balans per 31 december 2016;
 • de volgende overzichten over 2016: de geconsolideerde winst-en-verliesrekening, het geconsolideerde overzicht totaalresultaat, het geconsolideerde kasstroomoverzicht en het geconsolideerde mutatieoverzicht eigen vermogen; en
 • de toelichting met een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De vennootschappelijke jaarrekening bestaat uit:

 • de vennootschappelijke balans per 31 december 2016;
 • de vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2016; en
 • de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening is EU-IFRS en de relevante bepalingen uit Titel 9 Boek 2 BW en het stelsel dat is gebruikt voor het opmaken van de vennootschappelijke jaarrekening is Titel 9 Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Beter Bed Holding N.V. zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Onze controle-aanpak
Samenvatting en context
Beter Bed Holding N.V. is een Europese retailorganisatie in de detail- en groothandel van bedden en matrassen. De groep bestaat uit verschillende groepsonderdelen en daarom hebben wij de reikwijdte en aanpak van de groepscontrole overwogen zoals uiteengezet in de sectie ‘De reikwijdte van onze groepscontrole’. We hebben in het bijzonder aandacht besteed aan de gebieden die gerelateerd zijn aan de specifieke bedrijfsactiviteiten van de vennootschap, te weten netto-omzet en voorraden.

Wij ontwerpen onze controle-aanpak door het bepalen van materialiteit en het identificeren en inschatten van het risico van materiële afwijkingen in de jaarrekening. Wij besteden onder andere aandacht aan die gebieden waar de directie subjectieve schattingen heeft gemaakt. Bij al onze controles besteden wij aandacht aan het risico van het doorbreken van de interne beheersingsmaatregelen door de directie waaronder het evalueren van risico’s op materiële afwijkingen als gevolg van fraude op basis van een analyse van mogelijke belangen van de directie.

Wij hebben er voor gezorgd dat de controleteams, zowel op groepsniveau als op het niveau van de groepsonderdelen, over voldoende specialistische kennis en expertise beschikken die nodig zijn voor de controle van een retailorganisatie. Omdat processen in de groep in hoge mate zijn geautomatiseerd hebben wij IT-specialisten opgenomen in het controleteam teneinde de procedures en processen die nodig zijn om IT-systemen te laten werken, te adresseren in de controle. Verder hebben wij specialisten op het gebied van belastingen en personeelsbeloningen in ons controleteam opgenomen.

De hoofdlijnen van onze aanpak waren als volgt:

Materialiteit

 • Materialiteit: € 4.000.000, gebaseerd op 1% van de netto-omzet.

Reikwijdte van de controle

 • We hebben de volledige financiële overzichten gecontroleerd van Beter Bed B.V., BBH Services GmbH & Co. KG (geconsolideerd), Matratzen Concord GmbH (Wenen, Oostenrijk) en Procomiber S.L. in het kader van onze controle van de geconsolideerde jaarrekening van Beter Bed Holding N.V.
 • Op de groepsonderdelen Beter Bed Beheer B.V. en Beter Bed Holding N.V. zijn specifieke controlewerkzaamheden verricht op onderdelen van de financiële overzichten.
 • Dekking controlewerkzaamheden: 91% van de netto-omzet, 86% van het balanstotaal en 84% van het resultaat voor belasting.

Kernpunten

 • Juistheid van de netto-omzet
 • Bestaan en waardering van de voorraden

Materialiteit
De reikwijdte van onze controle wordt beïnvloed door het toepassen van materialiteit. Het begrip ‘materieel belang’ wordt toegelicht in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij bepalen kwantitatieve grenzen voor materialiteit. Deze grenzen, als ook de kwalitatieve overwegingen daarbij, helpen ons om de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden voor de individuele posten en toelichtingen in de jaarrekening te bepalen en om het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel te evalueren.

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel als volgt bepaald: 

Materialiteit voor de groep

€ 4.000.000 (2015: € 2.890.000).

Hoe is de materialiteit bepaald

1% van de netto-omzet (2015: 0,75%)

De overwegingen voor de gekozen benchmark

We hebben deze algemeen geaccepteerde benchmark toegepast op basis van onze analyse van de gemeenschappelijke informatiebehoeften van gebruikers van de jaarrekening. Op basis daarvan zijn wij van mening dat netto-omzet het belangrijkste kengetal is voor de financiële prestaties van de vennootschap. Het resultaat voor belasting is geen geschikte benchmark omdat deze zou leiden tot grote fluctuaties van jaar tot jaar in de materialiteit. Vorig jaar is vanwege de eerstejaarscontrole een voorzichtigere keuze gemaakt van 0,75%. Vanwege meer ervaring met de onderneming en inzicht in de organisatie en haar omgeving is het percentage dit jaar verhoogd naar 1%.

Materialiteit voor groepsonderdelen

Aan elk groepsonderdeel, binnen de reikwijdte van onze controle, is, op basis van onze oordeelsvorming, een materialiteit toegerekend die lager ligt dan de materialiteit voor de groep als geheel. De materialiteit die we hebben toegerekend aan de groepsonderdelen lag tussen de € 200.000 en € 4.000.000.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Wij zijn met de raad van commissarissen overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 100.000 (2015: € 100.000) rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

De reikwijdte van onze groepscontrole
Beter Bed Holding N.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten in verschillende Europese landen. De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Beter Bed Holding N.V.

De groepscontrole in het kader van de geconsolideerde jaarrekening van Beter Bed Holding N.V. heeft zich specifiek gericht op de volledige financiële overzichten van de significante groepsonderdelen BBH Services GmbH & Co. KG (geconsolideerd) en Beter Bed B.V., vanwege de kwantitatieve omvang voor de groep. De omvang en de bijdrage aan de netto-omzet, balanstotaal en resultaat voor belasting zijn daarbij belangrijke overwegingen zijn geweest. Daarnaast hebben we de volledige financiële overzichten gecontroleerd van de groepsonderdelen Matratzen Concord GmbH (Wenen, Oostenrijk) en Procomiber S.L.

Bij de groepsonderdelen Beter Beheer B.V. en Beter Bed Holding N.V. zijn specifieke controlewerk­zaam­­heden verricht om voldoende dekking te verkrijgen voor de controle van individuele posten van de geconsolideerde jaarrekening.

In totaal hebben wij met het uitvoeren van deze werkzaamheden de volgende dekking over onderstaande jaarrekeningposten verkregen:

Netto-omzet

91%

Balanstotaal

86%

Resultaat voor belasting

84%

De groepsonderdelen die niet onder de reikwijdte van de controle vallen vertegenwoordigen geen van allen meer dan 5% van de geconsolideerde omzet of het geconsolideerde balanstotaal. Op de financiële informatie van deze resterende groepsonderdelen hebben we op groepsniveau, onder meer, cijfer­analyses uitgevoerd om onze inschatting, dat deze groepsonderdelen geen significante risico’s op materiële fouten bevatten, te bevestigen.

Het groepsteam heeft bij Beter Bed B.V. controles van de volledige financiële informatie uitgevoerd en bij twee groepsonderdelen specifieke controlewerkzaamheden. Waar controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd door accountants van groepsonderdelen, hebben wij de mate waarin onze betrokkenheid noodzakelijk was bepaald om in staat te zijn een conclusie te trekken of voldoende en geschikte controle-informatie betreffende deze groepsonderdelen is verkregen als basis voor ons oordeel bij de geconsolideerde jaarrekening als geheel.

Bij de groepscontrole hebben wij als groepsaccountant gefungeerd waarbij wij gebruik hebben gemaakt van buitenlandse accountants bij de controles van de groepsonderdelen BBH Services GmbH & Co. KG, Matratzen Concord GmbH (Wenen, Oostenrijk) en Procomiber S.L. Wij hebben hen voor aanvang van hun controlewerkzaamheden instructies gestuurd waarbij wij onder meer de uitkomsten van onze risicoanalyse voor de controle van de jaarrekening van Beter Bed Holding N.V. hebben inbegrepen. Ten aanzien van onze betrokkenheid bij de controlewerkzaamheden op de genoemde drie groepsonderdelen hebben wij de mate waarin onze betrokkenheid noodzakelijk was per groepsonderdeel bepaald, om in staat te zijn een conclusie te trekken of voldoende en geschikte controle-informatie betreffende deze groepsonderdelen is verkregen als basis voor ons oordeel bij de geconsolideerde jaarrekening als geheel. Wij hebben toegang tot het controledossier van de accountant van BBH Services GmbH & Co. KG en dit controledossier in detail gereviewd. Wij hebben het controleteam meerdere keren bezocht en zijn bijvoorbeeld bij de eindbesprekingen voor de jaareindecontroles bij BBH Services GmbH & Co. KG. en Matratzen Concord GmbH op locatie in Duitsland geweest en tevens hebben wij telefonisch deelgenomen aan de eindbespreking bij Procomiber S.L.

De consolidatie van de groep, de toelichtingen in de jaarrekening en een aantal aspecten zoals op aandelen gebaseerde beloningen, belastingen, bijbehorende toelichtingen en de vennootschappelijke jaarrekening van Beter Bed Holding N.V. zijn ook door het groepsteam gecontroleerd.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de geconsolideerde jaarrekening.

De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens de controle van de jaarrekening. De kernpunten hebben wij met de raad van commissarissen gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alle risico’s en punten die wij tijdens onze controle hebben geïdentificeerd en hebben besproken. Wij hebben de kernpunten beschreven met daarbij een samenvatting van de op deze punten door ons uitgevoerde werkzaamheden.

Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van individuele kernpunten moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten of over specifieke elementen van de jaarrekening.

Kernpunten

Onze controlewerkzaamheden op de kernpunten

Juistheid van de netto-omzet

Toelichting 12 geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

Netto-omzet is een belangrijk kengetal op basis waarvan de performance van de organisatie wordt beoordeeld (zie ook materialiteit). Het risico is aanwezig dat de netto-omzet te hoog wordt weergegeven, daarom is dit een kernpunt van onze controle. De netto-omzet wordt in de jaarrekening verwerkt op het moment dat de verkooptransactie is gerealiseerd, dat wil zeggen als de goederen zijn geleverd aan de klant en de onderneming geen belangrijke economische risico’s meer loopt. De onderneming realiseert haar netto-omzet via verkoop in fysieke winkels en door online verkopen. Levering heeft plaatsgevonden wanneer de goederen zijn betaald in de winkel of wanneer de goederen zijn betaald en afgeleverd op locatie. Deze verkooptransacties worden voornamelijk geautomatiseerd verwerkt.

Onze controlewerkzaamheden omvatten het testen van opzet, bestaan en werking van door het management geïmplementeerde (geautomatiseerde) interne beheersmaatregelen teneinde een juiste verwerking van verkooptransacties te waarborgen.

De belangrijkste interne beheersmaatregel voor de juistheid van de netto-omzet betreft de in SAP geautomatiseerde three-way-match.

Wij hebben de Information Technology General Controls (ITGC) beoordeeld als randvoorwaarde om vervolgens met behulp van data-analyse software de three-way-match tussen verkooporder-levering-factuur opnieuw uit te voeren.

Verder hebben wij richtinggevende cijferbeoordelingen uitgevoerd op de gerealiseerde netto-omzet door middel van filiaalvergelijkingen.

De uitkomsten van de testwerkzaamheden op de interne beheersmaatregelen, de door ons uitgevoerde three-way-match en de richtinggevende cijferbeoordelingen waren bepalend voor de aard en omvang van de aanvullend uitgevoerde gegevensgerichte werkzaamheden welke voornamelijk bestaan uit het testen van individuele verkooptransacties door aansluiting met bewijs van levering (levering op locatie) of afgifte goederen.

Kernpunten

Onze controlewerkzaamheden op de kernpunten

Bestaan en waardering van de voorraden

Toelichting 4 geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

De voorraden van € 62 miljoen vormen 43% van het balanstotaal van Beter Bed Holding N.V.
Deze voorraden betreffen winkelvoorraden en voorraden in de distributiecentra. De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde. De kostprijs van de voorraad bestaat uit verschillende componenten, waaronder toegerekende inkoopkortingen. Het toerekenen van inkoopkortingen en het bepalen van een eventuele afwaardering naar lagere marktwaarde is deels gebaseerd op de inschatting van het management. In combinatie met de omvang van de voorraden vinden wij bestaan en waardering van de voorraden daarom een kernpunt van onze controle.

Onze controleaanpak voor het bestaan van de voorraad omvat voornamelijk het testen van daarvoor relevante interne beheers­maatregelen, in het bijzonder de door het management geïmplementeerde periodieke voorraadinventarisaties en de geautomatiseerde verwerking van de voorraadmutaties. Wij hebben op basis van een selectie van winkels en distributiecentra zelf voorraadtellingen bijgewoond ter controle van de intern uitgevoerde tellingen, op verschillende momenten gedurende het boekjaar. De uitkomsten daarvan hebben wij vergeleken met de door medewerkers uitgevoerde tellingen.

Voor de waardering van de voorraden hebben wij gegevensgerichte werkzaamheden verricht op de historische kostprijs, gerealiseerde marges en op de waardering van de incourante voorraden.

De historische kostprijs hebben wij getest door middel van een steekproef waarbij de verantwoorde kostprijs is aangesloten met onder andere de inkoopfactuur.

Wij hebben aan de hand van verkooptransacties geanalyseerd of voor voorraden (structureel) negatieve marges zijn behaald aan de hand van recente verkoopfacturen uit januari en februari 2017 teneinde vast te stellen of de inschatting van het management met betrekking tot het eventueel moeten afwaarderen van de voorraden aanvaardbaar is.

Tevens hebben wij een analyse uitgevoerd op de omloopsnelheid van voorraden en de uitkomsten daarvan vergeleken met de inschatting van het management ten aanzien van de courantheid van de voorraden.

Met betrekking tot de component toegerekende inkoopkorting van de kostprijs van de voorraad hebben wij de door het management gemaakte calculatie van de inkoopkorting op testbasis gecontroleerd aan de hand van de onderliggende contracten. De reeds afgewikkelde inkoopkortingen zijn aangesloten met de daadwerkelijke afrekening via de bank. Tevens hebben wij de rekenkundige juistheid van de toerekening van een deel van de inkoopkorting aan de voorraad per jaareinde getoetst.


Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die onder andere bestaat uit:

 • het verslag van de directie;
 • het MVO-verslag;
 • het Corporate governance verslag;
 • het bericht van de raad van commissarissen; en
 • het Remuneratierapport.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 • alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag van de directie, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde vereisten

Onze benoeming
Wij zijn op 19 mei 2015 benoemd als externe accountant van Beter Bed Holding N.V. door de raad van commissarissen volgend een besluit van de algemene vergadering op 19 mei 2015. Voor de controle van de jaarrekening over 2016 zijn wij op 19 mei 2016, volgend een besluit van de algemene vergadering, herbenoemd door de raad van commissarissen tot externe accountant van Beter Bed Holding N.V. Wij zijn nu voor een onafgebroken periode van 2 jaar accountant van de vennootschap.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor:

 • het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met EU-IFRS en met Titel 9 Boek 2 BW; en voor
 • een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Eindhoven, 16 maart 2017
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.Origineel getekend door drs. W.C. van Rooij RA

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 van Beter Bed Holding N.V.

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere uit:

 • Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
 • Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap.
 • Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
 • Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.
 • Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de jaarrekening als geheel. Bepalend hierbij zijn de geografische structuur van de groep, de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin de vennootschap opereert.

Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de raad van commissarissen dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met hen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening vanuit alle zaken die wij met de raad van commissarissen hebben besproken. Wij beschrijven deze zaken in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet vermelden in het belang is van het maatschappelijk verkeer.