Jaarverslag 2016

Toelichting geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

in duizend €, tenzij anders vermeld

 • 1 Materiële vaste activa

  Bedrijfs- terreinen

  Bedrijfs- gebouwen

  Andere vaste bedrijfs- middelen

  Totaal

  Boekwaarde 1 januari 2015

  5.460

  3.240

  20.189

  28.889

  Investeringen

  1.719

  1.149

  11.725

  14.593

  Herwaardering

  (47)

  -

  -

  (47)

  Valutacorrecties

  -

  -

  82

  82

  Desinvesteringen

  -

  -

  (591)

  (591)

  Afschrijvingen

  -

  (390)

  (8.016)

  (8.406)

  Boekwaarde 31 december 2015

  7.132

  3.999

  23.389

  34.520

  Cumulatieve afschrijvingen

  -

  6.343

  70.314

  76.657

  Cumulatieve herwaardering

  (3.750)

  -

  -

  (3.750)

  Aanschaffingsprijs

  3.382

  10.342

  93.703

  107.427

  Boekwaarde 1 januari 2016

  7.132

  3.999

  23.389

  34.520

  Acquisities

  -

  -

  293

  293

  Investeringen

  -

  239

  12.899

  13.138

  Valutacorrecties

  -

  -

  (1)

  (1)

  Desinvesteringen

  -

  -

  (325)

  (325)

  Afschrijvingen

  -

  (255)

  (9.300)

  (9.555)

  Boekwaarde 31 december 2016

  7.132

  3.983

  26.955

  38.070

  Cumulatieve afschrijvingen

  -

  6.599

  76.371

  82.970

  Cumulatieve herwaardering

  (3.750)

  -

  -

  (3.750)

  Aanschaffingsprijs

  3.382

  10.582

  103.326

  117.290

  De investeringen zijn nader toegelicht in het directieverslag.

  De cumulatieve herwaardering heeft betrekking op de bedrijfsterreinen gelegen te Uden, Nieuw-Vennep en Hoogeveen, alsmede op de waarde van de grond van de winkelpanden die in eigendom zijn. Deze winkelpanden zijn gelegen in Elst, Den Helder, ’s Hertogenbosch en Uden. De terreinen behorende bij de winkelpanden zijn op 30 juni 2015 getaxeerd en de grond behorende bij de distributiecentra te Uden en Hoogeveen zijn op 25 november 2015 getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. De taxatie van het distributiecentrum te Nieuw-Vennep is op 25 juli 2014 door een onafhankelijke taxateur uitgevoerd. De taxaties zijn met behulp van de huurwaardekapitalisatiemethode uitgevoerd.

  De materiële vaste activa zijn bedoeld voor eigen gebruik.

 • 2 Immateriële vaste activa

  2016

  2015

  Boekwaarde 1 januari

  3.477

  3.517

  Acquisities

  1.776

  -

  Investeringen

  3.396

  1.370

  Valutacorrecties

  (34)

  9

  Afschrijvingen

  (1.613)

  (1.419)

  Boekwaarde 31 december

  7.002

  3.477

  Cumulatieve afschrijvingen

  7.693

  6.260

  Aanschaffingsprijs

  14.695

  9.737

  De investeringen zijn nader toegelicht in het directieverslag.

  Samenhangend met de overname van Sängjätten is de merknaam ‘Sängjätten’ geactiveerd voor een bedrag van € 1,8 miljoen met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. De overige immateriële vaste activa bestaan hoofdzakelijk uit licenties en software.

 • 3 Financiële vaste activa

  De financiële vaste activa bestaan enerzijds uit langlopende vorderingen van € 660 (2015: € 395) en anderzijds uit uitgestelde belastingvorderingen van € 1.217 (2015: € 1.185).

  De langlopende vorderingen betreffen waarborgsommen ten behoeve van de huurovereenkomsten van winkels. Deze worden gerubriceerd onder de financiële vaste activa vanwege het langlopende karakter van deze vorderingen.

  De uitgestelde belastingvorderingen aan het einde van het verslagjaar worden als volgt nader gespecificeerd:

  2016

  2015

  Compensabele verliezen

  643

  632

  Verschil fiscale en commerciële waardering (im)materiële vaste activa

  291

  291

  Verschil fiscale en commerciële waardering pensioen

  261

  251

  Verschil fiscale en commerciële waardering voorraad

  22

  11

  Stand per 31 december

  1.217

  1.185

  Ultimo 2016 is een belastingvordering opgenomen onder de financiële vaste activa van € 643 (2015: € 632) uit hoofde van toekomstige verliescompensatie. Deze vordering heeft voor € 530 betrekking op de overname van BettenMax in 2015. BettenMax beschikte op het moment van overname over niet-geactiveerde fiscaal compensabele verliezen. Omdat Beter Bed Holding op basis van de huidige inzichten verwacht deze fiscale verliezen binnen vijf jaar te kunnen compenseren, zijn deze volledig geactiveerd.

  Een bedrag van € 10.797 (2015: € 8.824) aan te compenseren verliezen is niet verantwoord in de balans. Beter Bed Holding heeft als beleid dat fiscaal compensabele verliezen alleen worden geactiveerd indien er op basis van een onderbouwde prognose van de fiscale resultaten binnen vijf jaar redelijke compensatiemogelijkheden te verwachten zijn. Compensatie van deze verliezen is op basis van de huidige inzichten onvoldoende waarschijnlijk. De fiscaal compensabele verliezen hebben de volgende looptijd:

  Looptijd

   

  1 jaar

  -

  2 tot en met 5 jaar

  1

  6 tot en met 10 jaar

  896

  11 tot en met 15 jaar

  4.528

  Oneindig

  5.372

  Het verloop van de uitgestelde belastingvorderingen in 2016 en 2015 is als volgt:

  2016

  2015

  Stand per 1 januari

  1.185

  497

  Via winst-en-verliesrekening

  32

  (70)

  Via overname deelneming

  -

  758

  Vanuit eigen vermogen

  -

  -

  Stand per 31 december

  1.217

  1.185

 • 4 Voorraden

  Deze post bestaat uit winkelvoorraad € 55.239 (2015: € 50.962) en magazijnvoorraad € 6.645 (2015: € 6.964). De in deze post opgenomen afwaardering in verband met mogelijke incourantheid kan als volgt worden gespecificeerd:

  2016

  2015

  Stand per 1 januari

  1.633

  1.673

  Toevoegingen

  1.595

  806

  Onttrekkingen

  (1.354)

  (846)

  Stand per 31 december

  1.874

  1.633

  Gezien de hoogte van de brutomarge, de omloopsnelheden en het feit dat het over het algemeen weinig trendgevoelige producten zijn, is het risico op incourantheid van de voorraad relatief laag. Bij de uitverkoop van incourante voorraden worden doorgaans prijzen gerealiseerd die boven de kostprijs liggen.

  De voorziening voor incourante voorraden heeft met name betrekking op retouren die niet aan de leverancier kunnen worden geretourneerd, beschadigde producten, showroomvoorraad, producten die uit het assortiment gaan en producten met een zeer lage omloopsnelheid. Bij ieder van deze categorieën wordt een inschatting gemaakt van de directe opbrengstwaarde. Indien de boekwaarde hoger ligt dan de directe opbrengstwaarde wordt de voorraad voor dit verschil afgewaardeerd.

  De totale boekwaarde van de voorraad waarover een risico van incourantheid wordt gelopen, bedraagt € 6.203 (2015: € 3.240). De directe opbrengstwaarde van deze voorraad bedraagt € 4.329 (2015: € 1.607). Daarmee bedraagt het percentage van voorraad waarover een risico van incourantheid wordt gelopen ten opzichte van de totale voorraad 9,7% (2015: 5,4%).

 • 5 Vorderingen

  Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs welke gelijk is aan de nominale waarde. De verkopen in de winkels en de uitleveringen van orders worden contant afgewikkeld. De vorderingen betreffen voornamelijk groothandelsdebiteuren en vorderingen op leveranciers uit hoofde van overeengekomen bonussen.

  Vorderingen worden individueel voorzien indien er objectieve aanwijzingen zijn dat de kans op oninbaarheid groter is dan 50%. Deze inschatting wordt gemaakt aan de hand van ervaringscijfers en overige relevante informatie, zoals faillissement van de betreffende debiteur.

  Voor de groothandelsdebiteuren is een voorziening opgenomen van € 25 (2015: € 67). Dit is 5,9% (2015: 47,9%) van de vorderingen waarvan de afgesproken betalingstermijn is verstreken.

 • 6 Geldmiddelen en kasequivalenten

  Deze post betreft de saldi van kas, cheques en banken. Het bedrag is als volgt samengesteld: kasmiddelen € 380 (2015: € 301), banksaldi € 20.070 (2015: € 23.495) en gelden onderweg € 1.342 (2015: € 1.716).

 • 7 Eigen vermogen

  Het verloop van de posten in het eigen vermogen is weergegeven in het geconsolideerd mutatie-overzicht eigen vermogen. De onderneming heeft een maatschappelijk kapitaal van € 2.000 verdeeld in 100 miljoen gewone aandelen van € 0,02 nominaal.

  Het verloop van het aantal geplaatste en volgestorte aandelen en het verloop van het aantal aandelen in portefeuille is als volgt:

  2016

  2015

  Geplaatste en volgestorte aandelen per 1 januari

  21.955.562

  21.905.562

  Emissie door uitoefening personeelsopties

  -

  50.000

  Geplaatste en volgestorte aandelen per 31 december

  21.955.562

  21.955.562

  Aandelen in portefeuille per 1 januari

  -

  2.723

  Inkoop gedurende het jaar

  -

  -

  (Her)uitgifte door uitoefening van opties

  -

  (2.723)

  Verkoop aandelen in portefeuille

  -

  -

  Aandelen in portefeuille per 31 december

  -

  -

  De herwaarderingsreserve heeft betrekking op bedrijfsterreinen.

  Aan de Algemene Vergadering zal worden voorgesteld om een slotdividend van € 0,40 in contanten per aandeel uit te keren. Hiermee komt het totale dividend over 2016 op € 0,74 per aandeel (2015: € 0,87).

 • 8 Voorzieningen

  Voor de langlopende huurcontracten, die betrekking hebben op de exploitatie van formules die zijn gestaakt, is een voorziening voor verlieslatende contracten gevormd. Deze voorziening is gebaseerd op de huurprijs en de resterende looptijd, waarbij rekening is gehouden met een onderverhuurkans en een opslag voor servicekosten.

  De voorziening voor verlieslatende huurcontracten laat zich als volgt specificeren:

  2016

  2015

  Stand per 1 januari

  898

  2.055

  Toevoeging

  -

  -

  Onttrekkingen

  (450)

  (714)

  Vrijval

  (173)

  (443)

  Stand per 31 december

  275

  898

  Waarvan kortlopend (in overige schulden)

  77

  360

  Totaal voorziening verlieslatende huurcontracten

  198

  538

  De vrijval wordt in 2016 voornamelijk veroorzaakt door het vroegtijdig kunnen beëindigen c.q. afkopen van een huurcontract.

 • 9 Uitgestelde belastingverplichtingen

  De uitgestelde belastingverplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering van voorraden en vaste activa, waaronder bedrijfsterreinen, in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Deze verschillen hebben een langlopend karakter. De uitgestelde belastingverplichtingen aan het einde van het verslagjaar worden als volgt nader gespecificeerd:

  2016

  2015

  Herwaardering van bedrijfsterreinen

  937

  937

  Verschil fiscale en commerciële waardering voorraad

  761

  699

  Verschil fiscale en commerciële waardering (im)materiële vaste activa

  376

  563

  Verschil fiscale en commerciële waardering huurverplichtingen

  80

  80

  Totaal

  2.154

  2.279

  Het verloop van deze post in 2016 en 2015 is als volgt:

  2016

  2015

  Stand per 1 januari

  2.279

  2.218

  Via winst-en-verliesrekening

  (125)

  73

  Vanuit eigen vermogen

  -

  (12)

  Stand per 31 december

  2.154

  2.279

 • 10 Kortlopende verplichtingen

  De vennootschap heeft ten behoeve van de financiering van de groep rekening-courantfaciliteiten van in totaal € 41,5 miljoen beschikbaar. Verder zijn faciliteiten beschikbaar voor het verstrekken van garanties ten bedrage van € 7,6 miljoen.

  Ten behoeve van de rekening-courantfaciliteiten hebben de vennootschap en haar dochtermaatschappijen zich verbonden om hun activa niet zonder voorafgaande toestemming van de kredietverstrekkers met enig zekerheidsrecht te bezwaren.

  Onderdeel van genoemde rekening-courantfaciliteiten zijn twee gecommitteerde faciliteiten ten bedrage van € 10,0 miljoen elk die een looptijd hebben tot en met respectievelijk 10 juli 2020 en 15 juli 2020. Er zijn geen zekerheden verstrekt voor de gecommitteerde faciliteiten. De belangrijkste voorwaarden van de kredietfaciliteiten zijn een minimale solvabiliteit van 25% en een ratio van netto-rentedragende-schuld gedeeld door EBITDA van maximaal 2,5.

  Aan het einde van het verslagjaar werd enkel gebruikgemaakt van de rekening-courantfaciliteiten voor het verstrekken van bankgaranties voornamelijk ten behoeve van huurverplichtingen ten bedrage van € 0,6 miljoen (2015: € 0,5 miljoen). Van de faciliteiten specifiek beschikbaar voor het verstrekken van garanties was ultimo 2016 € 6,3 miljoen (2015: € 6,0 miljoen) in gebruik.

  De overige schulden laten zich als volgt specificeren:

  2016

  2015

  Aanbetalingen

  9.804

  8.525

  Reservering personeelskosten en personeelsuitkeringen

  8.408

  8.146

  Overig

  3.344

  2.937

  Totaal

  21.556

  19.608

  In de post reservering personeelskosten en personeelsuitkeringen is een pensioenverplichting opgenomen voor een voormalig werknemer. De verplichting met een omvang van € 1,5 miljoen (2015: € 1,4 miljoen) is berekend op actuariële basis.

 • 11 Financiële verplichtingen

  tot 3 maanden

  3 tot 12 maanden

  1 tot 5 jaar

  2016

  Handelsschulden

  31.856

  -

  -

  Kredietinstellingen

  -

  -

  -

  Totaal

  31.856

  -

  -

  2015

  Handelsschulden

  22.903

  -

  -

  Kredietinstellingen

  -

  -

  -

  Totaal

  22.903

  -

  -

  De marktwaarde van de financiële verplichtingen is bij benadering gelijk aan de geamortiseerde kostprijs.

 • 12 Informatie per geografisch gebied

  Omzet per land

  2016

  %

  2015

  %

  Duitsland

  213.800

  52

  222.792

  58

  Nederland

  138.115

  34

  115.254

  30

  Overige landen

  59.824

  14

  48.744

  12

  Correctie intercompany

  (1.282)

  -

  (1.350)

  -

  Totaal

  410.457

  100

  385.440

  100


  (Im)materiële vaste activa per land

  2016

  2015

  Nederland

  24.731

  23.580

  Duitsland

  13.236

  10.853

  Overige landen

  7.105

  3.564

  Totaal

  45.072

  37.997

 • 13 Personeelskosten

  In de bedrijfslasten zijn de volgende loon- en salariscomponenten opgenomen:

  2016

  2015

  Lonen en salarissen

  82.684

  75.611

  Sociale lasten

  14.881

  14.106

  Pensioenpremies

  2.657

  2.267

  Personeelsopties

  301

  192

  Totaal

  100.523

  92.176

  De pensioenpremies hebben vrijwel uitsluitend betrekking op toegezegde bijdrageregelingen of als zodanig aangemerkte regelingen. De kosten voor personeelsopties hebben voor € 135 betrekking op de huidige en gewezen bestuurders van de onderneming (2015: € 83).

  Gemiddeld aantal werknemers

  Bij de in de consolidatie betrokken ondernemingen waren in 2016 gemiddeld 2.621 werknemers (FTE) in dienst (2015: 2.427):

  2016

  2015

  Duitsland

  1.610

  1.560

  Nederland

  636

  586

  Spanje

  69

  61

  Oostenrijk

  152

  122

  Zwitserland

  96

  87

  België

  11

  11

  Frankrijk

  3

  -

  Zweden

  44

  -

  Totaal

  2.621

  2.427

 • 14 Optieprogramma

  De opties hebben een langetermijnkarakter en kunnen worden uitgeoefend mits de resultaatdoelstelling bereikt is. Vóór 2013 zijn de kosten van het optieprogramma berekend met behulp van het model van Black & Scholes. Vanaf 2013 zijn de kosten van het optieprogramma berekend met behulp van een gecombineerd model van Black & Scholes en Monte Carlo-simulaties. Hierna volgt een overzicht van de details van de verstrekte en nog uitstaande opties alsmede de gehanteerde waarden in het model van Black & Scholes.

  Vanaf de optieserie 2013 zijn de voorwaarden gewijzigd. In de eerste drie jaar na uitgifte van de toegekende opties worden telkenmale per jaar 33,3% van de opties onvoorwaardelijk indien de 'Total Shareholder Return' (TSR = koerswinst vermeerderd met het uitgekeerde dividend) van Beter Bed Holding N.V. beter is dan de 'Total Shareholder Return' van de AScX met het jaar van uitgifte als basis. Daarnaast dient de werknemer na drie jaar nog in dienst te zijn. Uitoefening van de opties kan uitsluitend geschieden na drie jaar indien voldaan wordt aan deze voorwaarden.

  In 2016 is het optieprogramma in opzet gewijzigd. De opties worden onvoorwaardelijk ineens drie jaar na uitgifte (in tegenstelling tot telkenmale per jaar 33,3%). Daarnaast wordt de TSR van Beter Bed Holding, die na drie jaar is bereikt, afgezet tegen de TSR van een negental relevante binnenlandse en buitenlandse beursgenoteerde bedrijven, die tezamen een peergroup vormen. De Directie van Beter Bed Holding N.V. is verplicht de in enig jaar verkregen aandelen uit hoofde van het optieprogramma gedurende vier jaar aan te houden. Tot 2016 blijft het oude optiebeleid/optiecontract gelden voor de reeds toegekende opties.

  Vanaf de 2013-serie betekent dit dat bij de berekening wordt uitgegaan van drie verschillende Black & Scholes-waarden, risicovrije rentevoeten en volatiliteitpercentages. De bandbreedte van deze percentages zijn opgenomen in onderstaande tabel.

  2016

  2015

  2014

  2011

  Aantal verstrekt

  197.500

  186.000

  166.700

  218.000

  waarvan A.H. Anbeek

  50.000

  50.000

  40.000

  50.000

  waarvan B.F. Koops

  40.000

  40.000

  32.000

  -

  Aantal uitstaand

  197.500

  113.333

  97.800

  133.650

  Waarde volgens Black & Scholes

  € 2,41 - € 2,44

  € 2,19 - € 2,67

  € 1,78 - € 1,93

  € 1,58

  Uitoefenen vanaf

  19-05-2019

  19-05-2018

  19-05-2017

  28-10-2013

  Uitoefenen tot en met

  18-05-2021

  19-05-2020

  19-05-2019

  28-04-2017

  Winstdoelstelling (in miljoen)

  -

  -

  -

  € 32,0

  Winstdoelstelling gerealiseerd in jaar

  -

  -

  -

  -

  TSR > AScX

  -

  Nee

  Deels (33,3%)

  -

  TSR > Peer Group

  -

  -

  -

  -

  Aandelenkoers op toekenningsdatum

  € 20,00

  € 22,79

  € 17,37

  € 14,67

  Uitoefenkoers

  € 19,99

  € 22,79

  € 17,37

  € 14,67

  Verwachte looptijd

  5 jaar

  5 jaar

  5 jaar

  3,8 jaar

  Risicovrije rentevoet (%)

  -0,52

  0,30

  0,78 - 0,46

  1,71

  Volatiliteit (%)1

  25,40

  26,58

  27,50 - 21,94

  32,15

  Dividend yield (%)

  3,40

  5,40

  5,20

  9,00

  1. 1 De verwachte volatiliteit is gebaseerd op de eindemaandsslotkoersen over de meest recente periode met een lengte gelijk aan de verwachte looptijd met een maximum van vijf jaar.

  In 2016 zijn 87.108 opties vervallen doordat een aantal optiegerechtigde medewerkers voortijdig uit dienst is gegaan. Daarnaast zijn in 2016 in totaal 127.750 opties vervallen doordat de looptijd is verstreken. Verder is een deel van de opties komen te vervallen doordat niet aan de vestingcondities is voldaan. Het betreft hier de series 2013 deel III, 2014 deel II en 2015 deel I. Tot slot zijn in 2016 197.500 nieuwe opties verstrekt. Zie het overzicht uitstaande optieseries.

 • 15 Afschrijvingen

  2016

  2015

  Afschrijvingen en afwaarderingen materiële vaste activa

  9.555

  8.406

  Afschrijvingen en afwaarderingen immateriële vaste activa

  1.613

  1.419

  Totaal afschrijvingen en afwaarderingen

  11.168

  9.825  De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en zijn als volgt:

  Bedrijfsterreinen

  0%

  Bedrijfsgebouwen

  3,33%

  Andere vaste bedrijfsmiddelen

  10% tot 33%

  Immateriële bedrijfsmiddelen

  5% tot 33%

 • 16 Overige bedrijfskosten

  De overige bedrijfskosten bestaan voor € 47,8 miljoen uit huurkosten en leasekosten (2015: € 45,2 miljoen). Het restant van deze kosten betreft voornamelijk verkoop- en distributiekosten.

 • 17 Belastingen

  De aansluiting tussen de belastingdruk en de uitkomst van de berekening van de winst voor belasting vermenigvuldigd met het nominale belastingtarief in Nederland is per 31 december 2016 en per 31 december 2015 als volgt:

  2016

  2015

  Winst voor belastingen

  25.877

  30.648

  Tegen het nominale tarief in Nederland: 25,0% (2015: 25,0%)

  6.469

  7.662

  Aanpassing winstbelasting vorige jaren

  105

  (40)

  Permanente verschillen

  (1.406)

  (1.559)

  Niet-opgenomen toekomstige verliescompensatie

  602

  397

  Realisatie niet-gewaardeerde verliezen

  -

  -

  Toekomstige verliescompensatie

  (42)

  -

  Effect van belastingtarieven buiten Nederland

  1.134

  1.629

  Tegen een effectief belastingtarief van 26,5% (2015: 26,4%)

  6.862

  8.089

  Winstbelasting opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  6.862

  8.089

  In Europees verband vindt momenteel een nadere harmonisatie plaats van fiscale wetgeving. Als gevolg daarvan zal Beter Bed Holding met ingang van 2017 naar verwachting niet langer gebruik kunnen maken van een aantal fiscale faciliteiten in Duitsland. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid een negatieve impact hebben op het effectieve belastingtarief van de groep in 2017.


  De belastingpost in de winst-en-verliesrekening is als volgt samengesteld:

  2016

  2015

  Belasting over lopend jaar

  6.802

  7.985

  Aanpassing winstbelasting vorige jaren

  105

  (40)

  Tijdelijke verschillen

  (146)

  (14)

  Realisatie verliescompensatie

  101

  158

  Winstbelasting opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  6.862

  8.089

 • 18 Bezoldiging bestuurders en commissarissen

  De bezoldiging van bestuurders in 2016 en 2015 is als volgt:

  A.H. Anbeek

  B.F. Koops

  Totaal

  2016

  2015

  2016

  2015

  2016

  2015

  Salaris

  350

  350

  250

  250

  600

  600

  Variabele beloning

  110

  180

  73

  91

  183

  271

  Pensioen

  105

  105

  63

  63

  168

  168

  Personeelsopties

  78

  52

  57

  31

  135

  83

  Sociale lasten

  16

  15

  16

  15

  32

  30

  Leaseauto

  13

  13

  16

  16

  29

  29

  Totaal

  672

  715

  475

  466

  1.147

  1.181

  De variabele beloningen hebben betrekking op het jaar waaronder ze zijn gerubriceerd en opgenomen in de kosten van dat jaar. Bij de Directievoorzitter geldt dat de variabele beloning voor 50% afhankelijk is van het behalen van kwantitatieve doelstellingen en voor 50% afhankelijk is van het behalen van kwalitatieve doelen. Bij de Financieel Directeur is 40% van de variabele beloning afhankelijk van het behalen van kwantitatieve resultaten, de resterende 60% is afhankelijk van het bereiken van kwalitatieve doelen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het remuneratierapport.


  De bij de personeelsopties vermelde kosten betreffen de in dat jaar in de winst-en-verliesrekening verantwoorde bedragen.


  De Directievoorzitter en de Financieel Directeur bezitten aan het eind van het boekjaar 3.000 respectievelijk 1.500 aandelen van Beter Bed Holding N.V. Zij hebben geen uitoefenbare opties op aandelen van Beter Bed Holding N.V. per 31 december 2016.

  De bezoldiging van commissarissen in 2016 en 2015 is als volgt:

  2016

  2015

  D.R. Goeminne

  40

  40

  A.J.L. Slippens

  26

  26

  E.A. de Groot 

  30

  30

  W.T.C. van der Vis

  30

  30

  Totaal

  126

  126

  Leden van de Raad van Commissarissen hebben noch aandelen noch uitoefenbare opties op aandelen van Beter Bed Holding N.V.

 • 19 Winst per aandeel

  De nettowinst van € 19,0 miljoen gedeeld door het gemiddeld aantal uitstaande aandelen van 21.955.562 betekent een winst per aandeel van € 0,87 in het verslagjaar (2015: € 1,03). Als gevolg van de uitstaande optieseries is het aantal aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel gelijk aan 22.003.666. Dit resulteert in een verwaterde winst per aandeel van € 0,86 (2015: € 1,02).

 • 20 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

  De onderneming is langlopende huur- en leaseverplichtingen aangegaan inzake bedrijfspanden en overige bedrijfsmiddelen. Op balansdatum kan de minimale verplichting als volgt worden weergegeven:

  Looptijd

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  na 2021

  Huurovereenkomsten

  42.128

  28.637

  19.529

  12.047

  7.122

  1.277

  Leaseovereenkomsten

  2.092

  1.550

  1.130

  721

  457

  380

  Totaal

  44.220

  30.187

  20.659

  12.768

  7.579

  1.657

  Voor de Beter Bed-formule zijn de huurovereenkomsten voor bedrijfspanden voornamelijk langlopend (vijf tot tien jaar) met mogelijkheid tot verlenging. De huurovereenkomsten voor de Matratzen Concord-formule worden merendeels voor een termijn van vijf tot tien jaar aangegaan, waarbij een clausule wordt opgenomen dat de overeenkomst gedurende de eerste twee jaar kosteloos kan worden beëindigd.

  In het verslagjaar is een bedrag van € 45,1 miljoen (2015: € 42,6 miljoen) verwerkt in de winst-en-verliesrekening uit hoofde van huurovereenkomsten onroerend goed en een bedrag van € 2,7 miljoen (2015: € 2,6 miljoen) uit hoofde van leaseovereenkomsten overige bedrijfsmiddelen.

  Het Bedrijfstakpensioenfonds Wonen heeft een beleidsdekkingsgraad van 94,3% per ultimo 2016 (ultimo 2015: 103,3%). Per 31 december 2016 heeft de onderneming geen additionele verplichting.

 • 21 Kosten controle jaarrekening

  De kosten in rekening gebracht voor controle van de jaarrekening en andere niet-controleopdrachten door de controlerend accountant PwC Accountants N.V. bedragen:

  2016

  2015

  Controle van de jaarrekening

  252

  189

  Andere niet-controleopdrachten

  16

  16

  Totaal

  268

  205

  De kosten voor controle van de jaarrekening en andere niet-controleopdrachten door PwC Accountants N.V. in Nederland bedragen € 145 (2015: € 104).

  De andere niet-controleopdracht in 2016 betreft de beoordeling van de halfjaarcijfers.

 • 22 Verbonden partijen

  De in het hoofdstuk grondslagen van consolidatie vermelde vennootschappen zijn betrokken in de consolidatie van Beter Bed Holding N.V. en haar deelnemingen.

  Beter Bed Holding N.V. heeft voor alle Nederlandse groepsmaatschappijen verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven ten behoeve van uit rechtshandelingen van deze groepsmaatschappijen voortvloeiende verplichtingen. Op grond van deze garantieverklaringen is door deze groepsmaatschappijen gebruikgemaakt van de ontheffingsmogelijkheden, zoals vermeld in artikel 403 lid 1 en 3 van Titel 9 Boek 2 BW.

  De financiële relaties tussen Beter Bed Holding N.V. en haar deelnemingen bestaan nagenoeg geheel uit het ontvangen van dividenden en het ontvangen van rente op verstrekte leningen.

 • 23 Gebeurtenissen na balansdatum

  In de tijd tussen het einde van het verslagjaar en het opmaken van deze jaarrekening hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan waarvan melding zou moeten worden gemaakt.