Jaarverslag 2016

Toelichting vennootschappelijke balans en winst-en-verliesrekening

 • Algemeen

  De statutaire zetel van Beter Bed Holding N.V. is Linie 27 te Uden. De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld op basis van Titel 9, Boek 2 BW, waarbij gebruik wordt gemaakt van de IFRS-grondslagen zoals aanvaard binnen de Europese Unie en toegepast in de geconsolideerde jaarrekening. De deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde, berekend volgens de bij Beter Bed Holding N.V. gehanteerde grondslagen. Bij een negatieve waarde van een deelneming wordt ten behoeve van de waardering van deze deelneming respectievelijk eerst de deelneming afgewaardeerd, dan een afwaardering getroffen op de vorderingen op deze deelneming voor zover deze een uitbreiding zijn van de netto-investering in de deelneming en vervolgens een voorziening gevormd.

  Bij Beter Bed Holding N.V. waren in 2016 gemiddeld 7 werknemers (FTE) in dienst (2015: 7).

  De vennootschappelijke jaarrekening luidt in euro’s en alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen (€ 000) tenzij anders vermeld. Als gevolg van de recente aanpassing van artikel 402, Boek 2 BW is in de vennootschappelijke jaarrekening niet langer een beknopte winst-en-verliesrekening opgenomen.

  De toelichting op de bestuurdersbeloningen is opgenomen in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

  De kosten in rekening gebracht voor controle van de jaarrekening en andere niet-controleopdrachten door de controlerend accountant PwC Accountants N.V. zijn tevens toegelicht in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

 • 1 Financiële vaste activa

  Hieronder zijn begrepen de deelnemingen in groepsmaatschappijen en de vorderingen op groepsmaatschappijen.

  Onder de post leningen aan deelnemingen zijn marktconforme leningen aan Beter Beheer B.V en Sängjätten Sverige AB opgenomen voor respectievelijk € 87.240 (2015: € 87.240) en € 419 (2015: € 0). De lening aan Beter Beheer B.V. betreft een vastrentende lening met een rentepercentage van 7% (2015: 7%). De lening aan Sängjätten Sverige AB betreft eveneens een vastrentende lening met een rentepercentage van 6,5%. De resterende looptijd van de lening aan Beter Beheer B.V. bedraagt twee jaar. De lening aan Sängjätten Sverige AB is in juni 2016 verstrekt en heeft geen einddatum. Er zijn geen zekerheden ten aanzien van beide leningen verstrekt. De reële waarde van de leningen is gelijk aan de nominale waarde.

  Het verloop van deze post is als volgt:

  Deelnemingen

  Leningen

  Totaal

  Saldo per 1 januari 2015

  70.988

  88.240

  159.228

  Resultaat deelnemingen 2015

  18.966

  -

  18.966

  Dividenduitkering

  (12.056)

  -

  (12.056)

  Kapitaalstorting

  250

  -

  250

  Koersresultaat

  283

  -

  283

  Herwaardering

  (35)

  -

  (35)

  Afgeloste leningen aan groepsmaatschappijen

  -

  (1.000)

  (1.000)

  Saldo per 31 december 2015

  78.396

  87.240

  165.636

  Saldo per 1 januari 2016

  78.396

  87.240

  165.636

  Resultaat deelnemingen 2016

  14.588

  -

  14.588

  Dividenduitkering

  (665)

  -

  (665)

  Acquisities

  3.298

  -

  3.298

  Verstrekte leningen aan groepsmaatschappijen

  -

  874

  874

  Koersresultaat

  (179)

  (5)

  (184)

  Mutatie voorziening deelnemingen

  1.377

  (450)

  927

  Saldo per 31 december 2016

  96.815

  87.659

  184.474

 • 2 Vorderingen

  2016

  2015

  Groepsmaatschappijen

  2.253

  545

  Belastingen en premies sociale volksverzekeringen

  32

  33

  Overige vorderingen

  2.681

  2.606

  Totaal

  4.966

  3.184

  Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

  Beter Bed Holding maakt gebruik van een cashpoolstructuur als gevolg waarvan sprake is van minimale en zeer kortdurende rekening-courantverhoudingen tussen groepsmaatschappijen.

 • 3 Geldmiddelen en kasequivalenten

  Deze post betreft de saldi kas en banken. Over de liquide middelen kan vrij worden beschikt.

 • 4 Eigen vermogen

  De vennootschap heeft een maatschappelijk kapitaal van € 2.000 verdeeld in 100 miljoen gewone aandelen van € 0,02 nominaal. Ultimo 2016 zijn 21.955.562 aandelen geplaatst en volgestort (2015: 21.955.562).

  Er zijn geen ingekochte en nog niet ingetrokken aandelen. Voor de berekening van de winst per aandeel tellen ingekochte en niet ingetrokken aandelen niet mee.

  Het verloop van de posten in het eigen vermogen is toegelicht in het geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen. De herwaarderingsreserve betreft de wettelijke reserve voor herwaardering en heeft betrekking op bedrijfsterreinen. De reserve-omrekeningsverschillen zijn eveneens een wettelijke reserve. Beide reserves zijn niet vrij uitkeerbaar.

 • 5 Voorzieningen

  Ultimo 2016 en 2015 bestaan de voorzieningen enkel uit de voorziening deelnemingen. De voorziening deelnemingen betreft een voorziening voor deelnemingen die na saldering met de door de vennootschap verstrekte leningen een negatieve nettovermogenswaarde tonen. Het verloop van de voorzieningen in 2016 en 2015 is als volgt:

  2016

  2015

  Stand per 1 januari

  13.843

  12.857

  Resultaat deelnemingen

  927

  986

  Stand per 31 december

  14.770

  13.843

 • 6 Kortlopende schulden

  De samenstelling van deze balanspost luidt:

  2016

  2015

  Kredietinstellingen

  96.176

  78.334

  Belastingen en premies sociale verzekeringen

  1.127

  246

  Overige schulden en overlopende passiva

  627

  807

  Totaal

  97.930

  79.387

  Beter Bed Holding maakt gebruik van een cashpoolstructuur als gevolg waarvan sprake is van minimale en zeer kortdurende rekening-courantverhoudingen tussen groepsmaatschappijen.

 • 7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

  De vennootschap vormt tezamen met de overige Nederlandse werkmaatschappijen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Ieder van de werkmaatschappijen is hoofdelijk aansprakelijk voor de te betalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken werkmaatschappijen. De onderneming verrekent de vennootschapsbelasting met de betrokken werkmaatschappijen die gebaseerd is op het resultaat voor winstbelasting van de betreffende werkmaatschappij.

  Beter Bed Holding N.V. heeft voor alle Nederlandse groepsmaatschappijen verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uit rechtshandelingen van deze groepsmaatschappijen voortvloeiende verplichtingen.

 • 8 Gebeurtenissen na balansdatum

  In de tijd tussen het einde van het verslagjaar en het opmaken van deze jaarrekening hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan waarvan melding zou moeten worden gemaakt.

 • 9 Voorstel winstbestemming

  Statutaire regeling omtrent de bestemming van de winst

  Ter zake van de belangrijkste van toepassing zijnde bepalingen met betrekking tot de winstbestemming is in artikel 34 van de statuten het navolgende opgenomen:

  Lid 1

  Jaarlijks wordt door de Directie onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld welk deel van de winst (het positieve saldo van de winst-en-verliesrekening) wordt gereserveerd.

  Lid 2

  De winst na reservering volgens het voorgaande lid staat ter beschikking van de algemene vergadering.


  Bestemming van het resultaat

  2016

  De winst over het jaar bedraagt

  19.015

  Interim-dividend

  (7.465)

  Toevoeging reserves1

  (2.768)

  Voor uitkering beschikbaar

  8.782

  1. 1 Op basis van het saldo van uitstaande en ingekochte aandelen per 31 december 2016.

  Het voorstel winstbestemming is niet in de balans verwerkt.  Uden, 16 maart 2017

  Directie

  Raad van Commissarissen

  A.H. Anbeek, Directievoorzitter

  D.R. Goeminne, Voorzitter

  B.F. Koops, Financieel Directeur

  A.J.L. Slippens, Vicevoorzitter

  E.A. de Groot

  W.T.C. van der Vis