Jaarverslag 2016

Vennootschappelijke jaarrekening

 • Vennootschappelijke balans

  Per 31 december

  in duizend € (voor verwerking voorstel winstbestemming)

  Toelichting

  2016

  2015

  Vaste activa

  Materiële vaste activa

  -

  1

  Immateriële vaste activa

  138

  155

  Financiële vaste activa

  1.

  184.474

  165.636

  Totaal vaste activa

  184.612

  165.792

  Vlottende activa

  Vorderingen

  2.

  4.966

  3.184

  Geldmiddelen en kasequivalenten

  3.

  -

  4

  Totaal vlottende activa

  4.966

  3.188

  Totaal activa

  189.578

  168.980  in duizend € (voor verwerking voorstel winstbestemming)

  Toelichting

  2016

  2015

  Eigen vermogen

  4.

  Geplaatst kapitaal

  439

  439

  Agioreserve

  18.434

  18.434

  Reserve omrekeningsverschillen

  913

  1.097

  Herwaarderingsreserve

  2.812

  2.812

  Overige reserves

  35.265

  30.409

  Onverdeelde winst

  19.015

  22.559

  Totaal eigen vermogen

  76.878

  75.750

  Verplichtingen

  Voorzieningen

  5.

  14.770

  13.843

  Kortlopende schulden

  6.

  97.930

  79.387

  Totaal verplichtingen

  112.700

  93.230

  Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  189.578

  168.980

 • Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening

  in duizend €

  2016

  2015

  Inkoopwaarde

  2.638

  2.491

  Brutomarge

  2.638

  2.491

  Personeelskosten

  1.305

  1.546

  Afschrijvingen en afwaarderingen vaste activa

  45

  54

  Overige bedrijfskosten

  1.419

  1.002

  Som der bedrijfslasten

  2.769

  2.602

  Bedrijfsresultaat (EBIT)

  (131)

  (111)

  Financiële baten

  6.555

  6.814

  Financiële lasten

  (391)

  (596)

  Resultaat voor belastingen

  6.033

  6.107

  Belastingen

  (1.606)

  (1.528)

  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

  14.588

  17.980

  Nettowinst

  19.015

  22.559