Jaarverslag 2016

MVO-beleid

Waar Beter Bed Holding voor staat

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor Beter Bed Holding en haar dochterondernemingen dat zij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij waarin zij opereren. Deze bijdrage wordt onder meer vormgegeven door het te allen tijde naleven van wet- en regelgeving en door altijd bewust en op een respectvolle manier om te gaan met de belangen van alle stakeholders.

Beter Bed Holding is zich van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bewust, getuige de bestaande rapportages inzake compliance, de door haar gevoerde stakeholderdialoog en de in de organisatie ingebedde structurele aanpak van het onderwerp MVO.

Gedragscode

In de door Beter Bed Holding uitgebrachte algemene gedragscode is nader gedefinieerd wat verantwoord ondernemen betekent voor de organisatie. Deze uitgangspunten, die mede tot uiting komen in de cultuur binnen de onderneming (normen en waarden, en gedragingen), zijn waar mogelijk procedureel verankerd in de organisatie. De gedragscode leveranciers is een nadere uitwerking van de algemene gedragscode. Beide codes sluiten aan op de Global Compact Code van de Verenigde Naties.

De Raad van Commissarissen en de Directie onderschrijven de principes voor goed ondernemingsbestuur, zoals die zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code. Beter Bed Holding heeft een klokkenluidersregeling voor het personeel beschikbaar. Tevens bestaan er binnen de onderneming verschillende klachtenprocedures voor de diverse formules (zowel intern voor medewerkers als extern voor klanten en/of andere stakeholders).

Sinds 2015 is binnen de Beter Bed-organisatie onder supervisie van Beter Bed Holding een MVO-stuurgroep direct betrokken bij het uitwerken van beleid op het gebied van MVO en het realiseren van de door haar gestelde doelen. Dit team heeft een internationale focus, waarbij de aandacht primair uitgaat naar Nederland en Duitsland, als grootste landen binnen de groep.

De Directie legt aan de Raad van Commissarissen verantwoording af over het gevoerde MVO-beleid. De specifieke MVO-doelstellingen worden door de Directie aan de Raad van Commissarissen voorgelegd.

Stakeholderdialoog

Sinds 2014 voert de organisatie een actieve dialoog met haar stakeholders. In 2017 zal opnieuw een ronde gemaakt worden bij stakeholders, waaronder medewerkers, klanten, aandeelhouders, retailers, leveranciers, de RND en specialisten van VBDO en Eumedion.

Standaarden en samenwerkingsverbanden

Beter Bed Holding onderschrijft c.q. ondersteunt de volgende extern ontwikkelde economische, milieu- en sociale handvesten, principes of andere initiatieven:

  • Beter Bed Holding is participant van de Global Compact Code van de Verenigde Naties. De tien principes van de Global Compact Code zijn opgenomen in zowel de algemene gedragscode als de gedragscode voor leveranciers van de onderneming.
  • De CO2-uitstoot wordt berekend met behulp van de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol.
  • Het MVO-verslag en de GRI-Index zijn opgesteld volgens de G4-rapportagerichtlijnen voor rapportage over MVO van de Global Reporting Initiative. Na de stakeholderdialoog van 2017 zal de organisatie mogelijk overstappen op de vernieuwde richtlijn ‘Standards’.
  • Beter Bed Holding heeft het Charter van D&I Company (v.h. Talent naar de Top) getekend en zich zo gecommitteerd aan de principes van het Charter. Het Charter is een publiek commitment, een code met heldere afspraken voor het realiseren van diversiteit (m/v) aan de (sub)top. Ondertekening van het Charter is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.

Daarnaast is Beter Bed Holding aangesloten bij Branchevereniging INretail en onder meer lid van de Raad Nederlandse Detailhandel.