Jaarverslag 2016

MVO bij Beter Bed Holding

Introductie

De maatschappelijke waarde van een gezonde nachtrust wordt alom erkend. Goed uitgeslapen mensen zijn gelukkiger en gezonder. Daaraan een positieve bijdrage te kunnen leveren, is wellicht de belangrijkste contributie van Beter Bed Holding aan de samenleving. Deze bijdrage wordt vormgegeven door een breed assortiment van kwalitatief hoogwaardige producten met passend advies tegen een scherpe prijs aan te bieden. Dat MVO in de kern deel uitmaakt van het handelen van Beter Bed Holding, blijkt uit de visie, missie, strategie en doelstellingen van de onderneming waarin de maatschappelijke verantwoordelijkheid expliciet tot uitdrukking komt.

Beter Bed Holding heeft recent aangegeven haar MVO-beleid te willen herijken, maar gaat vanzelfsprekend ook door op de ingeslagen weg om de volgende 'hygiëne'-punten verder te verbeteren:

  • Ecologische voetafdruk optimaliseren/verminderen door minder energieverbruik in de winkels en distributiecentra en minder kilometers te rijden en te vliegen waar mogelijk.
  • Naleving van de 'code of conduct' voor leveranciers.
  • Regelmatige check op de veiligheid van onze matrassen en bedden voor de klanten en medewerkers.
  • Regelmatige check werknemerstevredenheid.
  • Het realiseren van de doelstelling om 35% vrouwen te benoemen in managementposities in de periode 2017-2020.

Daarnaast zijn er twee nieuwe thema’s aan het beleid toegevoegd, waarmee Beter Bed Holding nadrukkelijk aansluiting zoekt bij grote internationale ontwikkelingen zoals die door o.a. het Global Compact Initiative van de Verenigde Naties en de klimaattop in Parijs zijn benoemd.

Allereerst zal Beter Bed Holding ernaar streven, geholpen door de nieuwe Europese richtlijn uit december 2015, dat in elk land waar zij opereert een innovatiefonds wordt opgericht door de industrie (producenten en retailers), teneinde aan de voorkant onderzoek te stimuleren waardoor matrassen kunnen worden ontwikkeld die beter gescheiden en (qua grondstoffen) hergebruikt kunnen worden, terwijl aan de achterkant wordt gestimuleerd dat er meer onderzoek plaatsvindt om toepassingen voor hergebruik te ontwikkelen zodat ook daadwerkelijk een recyclingbeleid kan worden toegepast.

Daarbij is het van groot belang de nadruk te leggen op een ‘upcycling’-beleid, dat wil zeggen zoveel mogelijk (idealiter 100%) hergebruik van grondstoffen in plaats van een matras slechts één maal een tweede leven te geven (bijvoorbeeld in de vorm van een judomat). Dit wordt ook wel 'downcycling' genoemd.

Momenteel is er van upcycling nog geen sprake, terwijl het aantal toepassingen van hergebruik van gebruikte matrassen nog zeer beperkt is, waardoor nog steeds een grote mate van verwerking plaatsvindt middels verbranding. Teneinde zo’n innovatiefonds op te richten op basis van een eco verwijderingsbijdrage door de consument, worden vanuit de bedrijfstak (retailers en producenten) diverse gesprekken gevoerd om te leren van de bandensector, de glassector en de witgoedsector. Beter Bed Holding is hier in Nederland zeer nauw bij betrokken.

Beter Bed Holding is zeer verheugd over het feit dat de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu in Nederland de matrassensector expliciet hebben benoemd om hier als gezamenlijke industrie de komende jaren beleid te ontwikkelen en duidelijke vooruitgang te boeken.

Daarnaast is Beter Bed Holding zelf actief om samen met TNO in Nederland te onderzoeken hoe zij op middellange termijn duurzame bedsystemen kan ontwikkelen op basis van een leaseconcept met een maandelijks door de consument te betalen vergoeding. Een soortgelijk concept wordt inmiddels door bijvoorbeeld Philips Lighting toegepast bij een aantal van haar klanten in Nederland, waarbij deze klanten geen lampen meer kopen, maar licht afnemen. Dit stimuleert hen lampen te maken die langer meegaan, waardoor de afvalberg uiteindelijk veel kleiner wordt. Beter Bed Holding wil nog verder gaan door de bedsystemen zodanig te (laten) ontwerpen, dat ook de grondstoffen beter en in grotere hoeveelheden kunnen worden hergebruikt.

Met dit verslag rapporteert Beter Bed Holding N.V. voor de zesde keer over haar activiteiten en vorderingen op het gebied van MVO volgens de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). Ook dit jaar rapporteert de onderneming volgens de G4-rapportagerichtlijnen.