Jaarverslag 2016

Algemeen

De Raad van Commissarissen en de Directie onderschrijven de principes voor goed ondernemingsbestuur, zoals die zijn opgenomen in de Nederlandse Corporate Governance Code. De Raad van Commissarissen en de Directie bevelen aandeelhouders en andere betrokkenen aan van deze documenten kennis te nemen via www.beterbedholding.nl. Op deze website is een volledig overzicht van alle best­practice­bepalingen beschikbaar, waarin per bepaling is aangegeven of de onder­neming aan deze bepaling voldoet of niet. De hierin opgenomen toelichting heeft betrekking op de door de Monitoring Commissie Corporate Governance in december 2008 geactualiseerde Code.

In december 2016 is de nieuwe corporate governance code gepresenteerd. In het jaarverslag over 2017 zal Beter Bed Holding op basis van de nieuwe code verantwoording afleggen.

Als uitvloeisel van het beleid van Beter Bed Holding zijn de volgende documenten opgesteld:

  • Reglement Raad van Commissarissen.
  • Reglement Auditcommissie.
  • Reglement Remuneratiecommissie.
  • Reglement Directie.
  • Gedragscode.
  • Optiereglement.
  • Klokkenluidersregeling.
  • Investor Relations beleid.

Genoemde documenten zijn eveneens op bovenstaande website te vinden. 

Zoals gebruikelijk zal Corporate Governance en elke substantiële verandering in de corporategovernancestructuur van de vennootschap en in de naleving van de Corporate Governance Code onder een afzonderlijk agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering van de vennootschap worden voorgelegd tijdens de Algemene Vergadering op 18 mei 2017.  

De volledige tekst van de Nederlandse Corporate Governance Code is te raadplegen via www.commissiecorporategovernance.nl.