Jaarverslag 2016

Nawoord externe deskundige

Verslaggevingsrichtlijnen

Met dit verslag rapporteert Beter Bed Holding voor de zesde keer over haar activiteiten en vorderingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) volgens de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI). In de stakeholderdialoog is vastgesteld dat het verslag grotendeels voldoet aan de G4-rapportagerichtlijnen. Detailinformatie wordt in een uitgebreider MVO-verslag gerapporteerd. De digitale versie van het MVO-verslag bevat eveneens de GRI-Index alsmede een lijst met gebruikte definities. Op de website www.beterbedholding.nl staan de gedragscodes van Beter Bed Holding.

Reikwijdte en afbakening van het verslag

In dit verslag over het kalenderjaar 2016 rapporteert Beter Bed Holding over alle formules in alle landen met uitzondering van Frankrijk en Zweden.

Kwaliteit van verslaglegging

De in dit verslag gepresenteerde cijfers zijn op basis van consistente definities tot stand gekomen en daarmee vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Deze definities zijn in het MVO-verslag opgenomen.

De informatievoorziening vanuit de formules wordt verzorgd door een vast team medewerkers. Deze consistentie zorgt voor een snelle en accurate rapportage. MVOplossingen is tevreden dat alle rapporteurs, met uitzondering van Spanje, opgenomen zijn in de stuurgroep MVO. Dit komt niet alleen de kwaliteit van de reguliere rapportage ten goede, maar levert ook meer informatie op over de ontwikkelingen bij de formules.

Wat gaat goed

  • In dit jaarverslag worden het beleid en de ontwikkelingen gekoppeld aan belangrijke trends in MVO, zoals de klimaatconferentie in Parijs en het Rapport Ambitie 2020 van MVO Nederland.
  • Klanttevredenheid wordt niet alleen gemeten, maar ook transparant gemaakt op externe websites.

Wat zijn de te nemen stappen

  • Beter Bed Holding zal in 2017 haar rapportage inzake MVO naar de nieuwste GRI-standaard brengen.
  • Het besluit ook in 2017 actief de dialoog met stakeholders aan te gaan, maakt duidelijk dat het MVO-beleid goed verankerd is in de organisatie.

MVOplossingen is van mening dat het verslag van Beter Bed Holding een goed en accuraat beeld geeft van haar bedrijfsvoering op het gebied van MVO. Het MVO-verslag inclusief GRI-index kenmerkt zich door een hoge mate van detaillering en transparantie, die het voor stakeholders mogelijk maakt het gesprek met het bedrijf op een gedegen manier aan te gaan.


Arnhem, 16 maart 2017


Menno Kuiper,
Specialist in communicatie over MVO in jaarverslagen van het adviesbureau MVOplossingen