Jaarverslag 2016

Voorwoord

Geachte lezer,

Beter Bed Holding heeft een jaar achter zich, waarin de prestaties in de diverse landen sterk van elkaar verschilden. Uiteindelijk heeft de groep als geheel een hogere omzet gerealiseerd met licht stijgende marges, echter tegen hogere kosten als gevolg waarvan het bedrijfsresultaat in 2016 licht daalde ten opzichte van vorig jaar.

De omzetgroei kon worden bereikt door meer omzet in bestaande winkels te realiseren, uitbreiding van het winkelbestand en de acquisitie van Sängjätten (Zweden).

In de Benelux konden de uitstekende prestaties van het voorgaande jaar worden gecontinueerd. Omzetten en marges verbeterden en de investeringen in de omnichannel strategie met een primaire focus op retailmarketing, klanttevredenheid, innovatie en versnelling in de logistiek wierpen hun vruchten af. De belangrijkste operationele graadmeter, de Net Promotor Score (waarmee de klanttevredenheid wordt gemeten) steeg bij zowel de Beter Bed-formules in de Benelux als bij de Beddenreus-formule in Nederland.

Het succes in de Benelux is, naast een succesvolle executie van de strategie ‘From Good to Great’, mede het gevolg van gunstige macro-economische ontwikkelingen zoals de lage (hypotheek) rente. Daarnaast is er nog steeds sprake van een aantrekkende huizenmarkt, een groot consumentenvertrouwen en hoge koopbereidheid. Een actueel assortiment, aangeboden in een aantrekkelijke winkelambiance, gecombineerd met uitstekende service en advies wordt door de klant zeer gewaardeerd.

Anders was de situatie bij met name Matratzen Concord (MC) Duitsland. Daar zette de reeds in 2015 zichtbare trend van een negatieve omzetgroei zich gedurende het hele jaar voort, in lijn met de ontwikkelingen in de matrassenmarkt. Hoewel het Duitse consumentenvertrouwen onverminderd hoog bleef, was de koopbereidheid in het bedden- en matrassensegment van de markt duidelijk lager dan in voorgaande jaren. Uiteindelijk heeft Matratzen Concord haar positie in de Duitse matrassenmarkt kunnen handhaven.
In alle MC-landen heeft de executie van het eerste jaar van de nieuwe strategie vertraging opgelopen door een verlate oplevering van het nieuwe technische webshopplatform eind 2016.

MC Oostenrijk heeft kunnen profiteren van de uitbreiding van het winkelbestand als gevolg van de overname van BettenMax (eind 2015) alsook succesvolle promoties. MC Zwitserland ten slotte bleef worstelen met de gevolgen van de forse wisselkoersaanpassing uit 2015, hetgeen de consumentenbestedingen nog steeds negatief beïnvloedt.

De marge op goederen steeg in 2016 opnieuw licht. Deze stijging werd bereikt door verbeteringen in condities, het assortiment, productinnovatie, en waar mogelijk het doorvoeren van prijsverhogingen.

De kosten stegen met name door de uitbouw van de omnichannel- en klanttevredenheidactiviteiten in Nederland en Duitsland als onderdeel van de strategie, de uitbreiding van het winkelbestand, alsook door de hogere logistieke kosten die Beter Bed Benelux met haar fullserviceconcept (gericht advies, thuisbezorging en -installatie) moest maken vanwege de forse omzetgroei.

De formules in Spanje en Frankrijk zetten de in 2015 voorzichtig gestarte expansie voort en zagen hun omzetten stijgen. In Zweden werden de eigen winkels van de overgenomen formule Sängjätten in de tweede helft van 2016 omgebouwd, gerestyled en voorzien van een nieuw, eigentijds assortiment.

Tot slot vermelden wij nog de succesvolle introductie van ons merk M line in de Engelse markt, waar het assortiment wordt aangeboden door de landelijk opererende beddenformule Dreams.

Hoewel in de diverse landen de economische ontwikkelingen gunstig lijken, worden onze verwachtingen ten aanzien van 2017 vooral bepaald door de mate van realisatie van het herstel van omzet in de Duitse markt (ruim 50% van de groepsomzet). Met de definitieve oplevering van het nieuwe webshopplatform in het eerste kwartaal van 2017 en een aangescherpte promotie- en reclamestrategie verwachten we in de loop van de eerste helft van 2017 een lichte verbetering te gaan zien.

Gezien de tot nu toe behaalde resultaten houden wij vast aan de diverse doelstellingen van ons strategisch plan ‘From Good to Great 2016-2020’ met als primaire focus maximalisatie van de klanttevredenheid in een omnichannel omgeving, die gevoed wordt met een aangescherpte retailmarketingfocus, innovatie en ondersteund met versnelling in de logistiek. Daarbij wordt met name door like-for-like omzetgroei en expansie gestreefd naar marktleiderschap in de diverse markten.

Na een aantal jaren de organische omzetgroei over de hele breedte van de onderneming te hebben aangejaagd met verschillende (nieuwe) initiatieven, investeringen en experimenten zal in 2017 een strikt kostenbeheersings- en investeringsbeleid worden gevoerd.

In 2016 heeft de onderneming opnieuw stappen kunnen zetten op weg naar verdere professionalisering. Daarbij is door een ieder met inzet en passie gewerkt.

Wij realiseren ons terdege de hoge mate van betrokkenheid van onze medewerkers en wij willen een ieder dan ook danken voor haar of zijn bijdrage.

Met vriendelijke groet,


Ton Anbeek,
Directievoorzitter


Uden, 16 maart 2017

Op de jaarverslagwebsite is een eco-versie van het jaarverslag beschikbaar.